با کانکور متفرقه دانش‌گاه خورشید بپوندید

سمینارهای علمی 

 

 

 

 

 

موسسه تحصیلات عالی خورشید به آرمانی که در برابر خود نهاده است، باورمند بوده و در راه تحقق آن تلاش های گسترده و پیگیر انجام خواهد داد.

پیام‌تان را به‌دانش‌گاه بفرستید