دانشکدۀ حقوق

 دانشکده حقوق موسسه تحصیلات عالی خورشید به منظور تحقق نیازهای آموزشی دانشجویان درحوزه حقوق شکل گرفته است؛ دوره لیسانس در این دانشکده هشت سمستر تحصیلی (چهار سال) را احتوا می نماید.
نصاب درسیِ رشته حقوق این موسسه برمبنای لایحه وزارت محترم تحصیلات عالی، نیازهای مبرم جامعه افغانستانی و معیارهای بین المللی ترتیب یافته است. در این نصاب درسی 30 درصد مضامین بصورت اساسی،‌50 درصد بصورت تخصصی و20 درصد به شکل دانشگاه شمول و اختیاری در نظرگرفته شده است.
هدف این دانشکده بعنوان یک نهاد تحصیلی در راستای تربیت متخصصانی است كه بتوانند در مشاغلی چون قضاوت، وكالت، كارشناسی حقوق و ... انجام وظیفه نمایند.

موسسه تحصیلات عالی خورشید به آرمانی که در برابر خود نهاده است، باورمند بوده و در راه تحقق آن تلاش های گسترده و پیگیر انجام خواهد داد.

پیام‌تان را به‌دانش‌گاه بفرستید