اداره تجارت

دیپارتمنت اداره تجارت یک دوره چهار سال / هشت سمستر را در بر میگیرد که در آن مضامین اساسی، عمومی و اختیاری به زبان انگلیسی تدریس می گردد. محتویات شامل این دیپارتمنت از قبیل مضامین و عنوان‌های درسی در مطابقت با معیارهای ملی و بین المللی و قابلیت تطبیق در محل کار واقعی انتخاب شده است. که دانشجو پس از تکمیل این دوره با جنبه‌های تیوری و تطبیقی ابعاد مختلف اداره و تجارت از قبیل حسابداری، بازاریابی، منابع بشری، مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری، بانکداری، تجارت بین الملل و غیره موارد کاربرد عملی در ساحه کار آشنایی کامل پیدا نماید.

موسسه تحصیلات عالی خورشید به آرمانی که در برابر خود نهاده است، باورمند بوده و در راه تحقق آن تلاش های گسترده و پیگیر انجام خواهد داد.

پیام‌تان را به‌دانش‌گاه بفرستید