خبرنگاری دانشگاه خورشید

 خبرنگاری موسسه تحصیلات عالی خورشید، که مبتکر بسته‌ی آموزشی "شش‌ماه خبرنگاری عملی" می‌باشد، در تفاهم و همکاری اتحادیه‌ی ملی خبرنگاران افغانستان،  پس از یک‌دور تجربه‌ی موفقانه در عرصه‌ی آموزش خبرنگاری کاربردی در مقطع کاردانی، دور دوم این برنامه را به‌زودی آغاز می‌کند.
در مدرسه‌ی خبرنگاری خورشید – اساسات خبرنگاری، گزارش‌نویسی برای تلویزیون و رادیو، آیین نگارش، فن گوینده‌گی و سخنرانی، مصاحبه، ارتباطات و هنر مکالمه، فن مناظره، اخلاق و قانون رسانه‌های همگانی، آشنایی با کمره و دیگر وسایل کاربردی در تلویزیون و نرم افزارهای کامپیوتری "ویراستاری صدا" و "ویراستاری تصویری" را، به گونه‌ی عملی در شش‌ماه بیاموزید.
برنامه‌ی خبرنگاری عملی شش ماه، جوهر و فشرده‌ی مضمون های مهم و کارساز این رشته‌ را دربر می‌گیرد، که گزارش نویسی از الف با تا بالاترین و به‌روز ترین روش های گزارش نویسی، از مضمون های محوری این بسته‌ی آموزشی می باشد؛ که در کنار آموزش های عملی در دانشگاه، تلویزیون جهانی خورشید نیز، درین زمینه با ما همکار اند.
ناگفته نباید گذاشت که مضمون های "نویسنده گی" (مقاله نویسی و سرمقاله نویسی، تبصره نویسی، نامه نویسی و ...) و "فن گوینده‌گی" (گفتگو، مناظره، گوینده گی خبر، سخنرانی و ...) از کلیدی ترین مواردی اند که دانشجویان این بخش، آن را به گونه ی بنیادی، فرا می گیرند.

موسسه تحصیلات عالی خورشید به آرمانی که در برابر خود نهاده است، باورمند بوده و در راه تحقق آن تلاش های گسترده و پیگیر انجام خواهد داد.

پیام‌تان را به‌دانش‌گاه بفرستید