کمیتۀ عمومی تضمین کیفیت در یک کانون علمی یکی از بخش‌های مهم و پایه‌یی در جهت ارتقای کیفیت علمی و بهبودی امور وابسته به موضوعات تدریسی و دریافت نقاط مثبت و منفی در کل می باشد. به سخن دیگر، از طریق کمیته عمومی تضمین کیفیت و مدیریت ویژۀ تضمین کیفیت و راه بردهای این بخش است که در کنار بهتر ساختن کیفیت علمی مؤسسه در مطابقت کامل با معیارهای دوازدگانۀ تضمین کیفیت، در جهت دریافت نقاط ضعف و یا قوت استادان، و سایر بخش های علمی و اداری و شیوه های آماده سازی، بهتر می توان سطح ارتقای کیفیت علمی یک کانون علمی را بالا برد.

بدون تردید، کمیتۀ عمومی تضمین کیفیت در همیاری نزدیک مدیریت تضمین کیفیت و کمیته های بخش از طریق راه اندازی ارزیابی خودی در سطح استادان، و در کل مؤسسه و تشخیص نارسایی ها و گزارش به معاونیت علمی و تدریسی، به رفع نواقص پرداخته، هم استادان در جهت رفع کمبودات خویش مبادرت ورزیده و هم کمبودات دیگر بخش ها مرفوع گردیده و مؤسسه با کاربرد چنین کارشیوه های پی هم، نه تنها از نظر علمی و اداری خودرا با معیارها و موازین قبول شده وزارت محترم تحصیلات عالی هماهنگ می سازد، بلکه در جهت برابرسازی با معیارهای تضمین کیفیت مراکز و دانشگاه های جهانی نیز مطابقت می بخشد.

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی خورشید متعهد است تا در راستای رشد و ارتقای سطح کیفیت علمی و دانشی و معیاری سازی نیاز روز از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزیده و زمینۀ آموزش بهتر را برای نسل جوان که معماران و آینده سازان واقعی جامعه اند، فراهم سازد. از اینرو، مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی خورشید علاوه بر ایجاد کمیتۀ عمومی تضمین کیفیت در سطح مؤسسه، مدیریت تضمین کیفیت، و کمیته های زیر مجموعۀ دیگری در سطح دانشکده ها را نیز فعال نموده و طبق برنامۀ طراحی شده و طرزالعمل ویژۀ کمیته عمومی تضمین کیفیت به کار خویش تداوم می بخشد.

هر کمیته طبق ارزیابی خودی مبتنی بر کارشیوه های آماده شده اوراق ارزیابی را بررسی و بعد از استخراج نتایج عمومی طبقه بندی نموده و به کمیته عمومی تضمین کیفیت تحویل می دهند. کمیته عمومی اسناد طبقه بندی شده را در فایل های ویژه و در جایجاگاه مخصوص محفوظ می دارد.

 

برخی از وظایف به شرح زیر است:
• بهبود کیفیت در مؤسسه
• نظارت از روند ارزیابی خودی مؤسسه، دانشکده و دیپارتمنت
• تهیۀ گزارش ارزیابی خودی مؤسساتی
• تسهیل ورکشاپ ها برای بهبود کیفیت
• همکاری با تیم بازنگرها در جریان بازنگری در پروسۀ اعتباردهی و تضمین کیفیت
• کسب آشنایی با پلان استراتیژیک ملی تحصیلات عالی، پلان استراتیژیک مؤسسۀ مربوطه و اسناد مهم در مورد اعتباردهی و تضمین کیفیت به شمول لایحه اعتباردهی و تضمین کیفیت و معیارهای ارزیابی خودی.
• ارائه مشوره به رئیس و معاون علمی مؤسسه در بارۀ کیفیت هر دانشکده و خدمات عمومی مؤسسه بشمول لابراتوار ها،مرکز کمپیوتر، کتابخانه، عرضه خدمات به محصلان، تحقیق، حمایت از تحقیق و سایر عرصه های علمی موسسه.
• تهیۀ اسناد مناسب برای کمیته به اساس بازنگری از فعالیت های علمی و اداری مؤسسه و ارزیابی خودی هر دانشکده
• حفظ محرمیت مجالس کمیته، بحث ها با دانشکده ها، اعضای کادر علمی، محصلان، کارمندان و سایر اعضای مؤسسه
• برقراری ارتباطات کاری با ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی.
• اجرای سایر و ظایف مربوط به تضمین و بهبود کیفیت که توسط معاون علمی محول میگردد.

کتابخانه موسسه تحصیلات عالی خصوصی خورشید درسال 1394 همزمان با ایجاد موسسه به میان آمده است که این کتابخانه با داشتن بیش از 3000 جلد کتاب در خدمت دانشجویان قرار دارد، کتابخانه موسسه تحصیلات عالی خورشید به استثنای روزهای رخصتی وجمعه همه روزه ازساعت 30/6 صبح الی 7 شام برای دانشجویان، مراجعان و استفاده کنندگان بازمیباشد.
اهداف کتابخانه مطابق به اهداف موسسه عبارت ازفراهم آوری زمینه برای تحقیق ومطالعات علمی استادان، محصلان و سایرمراجعان بوده که به این طریق نقش ارزنده یی درتوسعه علم ودانش ایفاء مینماید.
درحال حاضرکتابخانه موسسه تحصیلات عالی خورشید با داشتن تقریباً سه هزارجلد کتاب، جراید ومجلات وسایرمواد مطبوع دررشته های مختلف مجهز بوده وبا امکانات الکترونیکی جهت برآورده ساختن آرمانهای علمی محصلان، استادان و دانشجویان و پژوهان آماده خدمات بهترمیباشد.

دانش و فضیلت از مهم ترین معیارهای اند که  یک جامعه را در راستای تأمین سعادت، خوشبختی، ارتقای سطح کیفیت زندگی و بهینه سازی امور اجتماعی بیمه می نماید. این امر مهم و حیاتی در زندگی جامعه بشری بدون تردید در گرو سطح بلند آگاهی، فرهنگ غنامند، دانش علمی و خرد باوری است. و این مأمول مادامی برآورده شدنی است که یک جامعه از مراکز اکادمیک و کانون های دانشی بیشتر برخوردار باشد تا شهروندان آن بتوانند از نعمت دانش و فضایل انسانی بهره مند گردند.
در جامعۀ ما که چهل سال تجربۀ خونین جنگ را به گونۀ مداوم و بی گسست تجربه نموده و همه ارزش های مادی و معنوی آن دچار ویرانی و فطرت و از هم گسیختگی قرار داشته و انسان این سرزمین هنوز هم بر روی سنگ فرش های خونین و زمین سوختۀ آن گام برمی دارد، تأسیس کانون های دانشی و دانشگاهی اعم از دولتی و خصوصی بمثابۀ آب حیات در سرزمین سوخته و یا خونی است که در پیکر نیمه جان این میهن برای تجدید حیات انسانی و فضیلت مند، سیلان دارد.
اما، آنچه که مطمح نظر ما است، در حقیقت تعیین جایگاه معاونیت علمی و تدریسی در یک کانون اکادمیک و دانشگاهی است. معاونیت علمی و تدریسی آن گونه که از نام آن پیداست، در یک دانشگاه حیثیت چشم و چراغ آن را داشته و رسالت آن بسی مهم و سنگین پنداشته می شود. معاونیت علمی و تدریسی طوری که در لایحۀ وظایف آن بازتاب یافته، از جایگاه مهمی برخوردار است. زیرا، رهبری تمام امور علمی و اکادمیک در یک دانشگاه از وظایف مهم و اولویت های کاری آن می باشد. ارتقای سطح کیفیت علمی، بهبودی و به روز سازی نظام درسی و تثبیت جایگاه علمی و برابر سازی آن با معیارهای بلند و قبول شدۀ نظام آموزشی جهانی از وظایف و مدیریت های اساسی معاونیت علمی و تدریسی می باشد. لذا، بی جهت نخواهد بود که معاونیت علمی و تدریسی در یک دانشگاه را چشم و چراغی بپنداریم که رسالتش بهبودی و ارتقای سطح بلند کیفیت علمی در همه ابعاد یک دانشگاه از منظر خرد باوری می باشد.  

اهمیت موضوع:
از آنجایی‌که جامعه دانشگاهی و غیردانشگاهی افغانستان در حوزه امور پژوهشی خالیگاه‌های زیادی دارد و همچنین با توجه به نوپا بودن برخی علوم مرتبط با صنعت و ساخت و ساز در افغانستان به نظر می‌رسد راه‌اندازی بخشی به نام معاونت و مدیریت پژوهش در دانشگاه ضروری به نظر می‌رسد.
تجربه نشان داده است که پژوهشکده‌ها و همچنین بخشهای پژوهشی در دانشگاهها می‌تواند به لحاظ مادی و معنوی آورده‌های زیادی با خود به همراه داشته باشند. در افغانستان مراجعات پژوهشی در سطوح مختلف به دانشگاه زیاد شده است و این امر ضمن اینکه اعتباری علمی مضاعف به دانشگاه می‌دهد می‌تواند همزمان باعث کسب درآمد نیز برای دانشگاه بشود.
در افغانستان به جز یکی دو بخش مشخص شده در حوزه مطالعات راهبردی و پژوهشهای کاربردی، خوشبختانه یا متاسفانه مرکز خاصی به فعالیت نپرداخته است و همین امر میدان باز و مناسبی را در پیش روی دانشگاه خورشید قرار می‌دهد تا با یک برنامه ریزی مناسب و داشتن نقشه راهی منسجم کار خود را آغاز کرده و به پیش ببرد.
حضور و دعوت از استادان برجسته در دانشگاه فرصت مغتنمی‌ست که به ما اجازه می‌دهد در حوزه امور پژوهشی بتوانیم تاثیرگذاری مناسبی در کشور افغانستان داشته باشیم. این هنر ماست که با استفاده از پتانسیل استادان در خصوص راه‌اندازی، فعالسازی و کاربردی کردن پژوهشهای بنیادی در دانشگاه اقدام نمائیم. بنابراین با توجه به پتانسیلهای موجود پیشنهاد راه‌اندازی بخش پژوهشی از سمستر آینده پیشنهادی مناسب به نظر می‌رسد.

وظایف و اهداف:
حوزه پژوهش و فناوری بـــه عنوان بــــانــي و مسئول پژوهش در دانشگاه، سعي در پيشبرد و ارتقـــای سطــــح كيفي و كمــــي عرصه پژوهش در تمامي زمينه هـا نموده و با اولويت قــراردادن فعاليتهــاي پژوهشي در تلاش است تــا در آغازین سالهای تاسیس دانشگاه، در جهت کسب جايگاه شايسته اي در بيــن دانشگاه¬هاي افغانستان فعالیت نماید.
حوزه پژوهش و فناوري می تواند فعاليتهاي معتددي انجام داده و در اين راه امكانــات و تسهيلات مختلفي را جهت بهره وري بيشتر از نيروي علمي دانشگاه عرضه مي نمايد تا با ترغيب بيشتر اساتيد و دانشجويان گامي موثر در جهت ارتقاء علمي دانشگاه برداشته باشد.
برخي از این امور به شرح ذیل می باشد:
-    ساماندهی به امور کتابخانه و بخش تحقیق و همچنین ارتباط با دانشگاههای دولتی و غیردولتی و امضای تفاهمنامه علمی با آنها می‌تواند از قدمهای اولیه این کار باشد که طی آن اعلان موجودیت بخش پژوهش و پژوهشکده صورت پذیرد.
-    برگزاری ورکشاپهای مختلف با همکاری نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی می‌تواند از جمله فعالیتهای عمده و اصلی پژوهشگاه و بخش پژوهشی دانشگاه باشد.
-    تدوین آیین نامه نگارش پایان نامه و مقالات جزو مهمترین کارهای این مدیریت در آغاز کار است.
-    تدوین آیین نامه های امور پژوهشی در اولویت کار قراردارد.
-    همكاري با اعضای هيات علمي جهت انجام طرح هاي پژوهشي  مورد نياز.
-    ايجاد و راه اندازي مراكز تحقيقاتي جهت انجام فعاليتهاي تحقيقاتي استادان و دانشجويان.
-    حمايت از تيم هاي تحقيقاتي جهت شركت در مسابقات علمي.
-    اعزام اعضای هيات علمي دانشگاه جهت شركت در كنفرانسهاي علمي معتبر داخلي و خارجي جهت ارائه مقالات.
-    چاپ كتب تاليفي، ترجمه و گردآوري شده توسط استادان و دانشجويان.
-    انتشار مجلات معتبر.
-    فراهم نمودن فضاهايي چون كتابخانه، آزمايشگاههاي تخصصي و كافي نت جهت تسهيل امور آموزشي پژوهشي.
-    خريداري تجهيزات ويژه آموزشي، آزمايشگاهي، پژوهشي جهت گروههاي آموزشي
-    برگزاري همايشهاي بين المللي، ملي و ... جهت تبادل آخرين دستاوردهاي علمي.
-    تلاش برای ایجاد باشگاه پژوهشگران جوان و جذب دانشجويان ممتاز در آن.
-    تشويق مقالات علمي چاپ شده اساتيد و دانشجويان.
-    برگزاري سخنراني هاي علمي، كارگاههاي آموزشي و ... .
-    انجام طرح های پژوهشی درون دانشگاهی و برون دانشگاهی توسط اعضای هيئت علمی.
-    ايجاد و توسعه مراکز تحقيقاتی (پژوهشکده) با همکاری دانشکده ها و گروههای آموزشی.
-    راه اندازی و گسترش انجمنهای علمی با همکاری اساتيد و دانشجويان دانشکده ها و گروههای آموزشی ذيربط.
-    تامين ، نگهداری و پشتيبانی از سيستمهای سخت افزاری و ارتباطی و شبکه مورد نياز دانشگاه با استفاده از آخرين فناوری های روز.
-    تهيه و توليد امار مورد نياز مسوولان و مديران اجرایی و ستادی دانشگاه.

ساختار و نحوه اجرا:
-    به لحاظ ساختاری، بخش پژوهش زیر نظر مستقیم معاونیت علمی و تدریسی است.
-    در آغاز می‌توان در حوزه پژوهش فناوری از بخشهای مهمتر آغاز به کار کرد.
-    هر گروه در ابتدا می‌تواند 4 عضو به عنوان اعضای کمیته پژوهشی یا به عنوان پژوهشگر داشته باشد. این 4 عضو بهتر است از میان استادان دانشگاه باشند که ارتباطات مناسبی با دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی داشته باشند و بتوانند در جهت جذب پروژه‌های پژوهشی و کاربردی فعالیت داشته باشند و همچنین در حوزه کارهای پژوهشی درون دانشگاه فعال باشند.
-    در گام بعدی می‌توان اعضای غیر رسمی نیز برای پژوهشکده جذب کرد.
با توجه به اهمیت این حوزه در فضای دانشگاه، حداقل باید 3 کارمند (یا 3 کارشناس) در حوزه امور کتابخانه، امور آی تی و فناوری و اجرایی به این حوزه تعلق بگیرد.

موسسه تحصیلات عالی خورشید خیلی جوان است. خورشید به اساس فیصله وزارت تحصیلات عالی و اخذ جواز فعالیت، رسماً در ماه حوت سال 1393 هجری شمسی به فعالیت آغاز کرد.
با آن که موسسه تحصیلات عالی خورشید به ایجاد 4 فاکولته: حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، کمپیوتر ساینس و انجنیری (دیپارتمنت برق) آماده‌گی داشت اما بنا بر فیصله وزارت تحصیلات عالی، صرف دو فاکولته حقوق و اقتصاد جواز فعالیت به دست آورد.
اکنون موسسه تحصیلات عالی خورشید دارای فاکولته های حقوق و اقتصاد است. فاکولته اقتصاد دارای دو دیپارتمنت اقتصاد تجارت (BBE) و اداره تجارت (BBA) است. اداره تجارت به زبان انگلیسی تدریس می گردد.
فاکولته حقوق، با آن که کریکولم آن برای حقوق و علوم سیاسی آماده گردیده و از طرف کمیسیون مربوط وزارت تحصیلات عالی به تصویب نیز رسیده بود، اما  در نهایت به حقوق تعدیل یافت. تلاش در تغییر آن برای حقوق و علوم سیاسی جریان دارد.
سيستم درسي و نصاب تعليمي
سیستم درسی موسسه تحصیلات عالی خورشید، سیستم کریدت است و مطابق به کریکولم هایی که توسط کمیسیون مربوط وزارت تحصیلات عالی تایید شده، عیار گردیده است.
اهداف ایجاد موسسه‌ تحصیلات عالی خورشید:
-    سهم‌گیری ارزنده در تربیه کادر های علمی در رشته های مختلف با معیار های قبول شده ملی و بین المللی.
-    پروگرام های تحصیلی با در نظر داشت بازار کار و نیازهای عمومی کشور.
-    پرورش و انکشاف استعدادها و اتخاذ تدابیر به منظور جلوگیری از فرار مغزها از کشور.
-    فراهم آوری زمینه فراگیری علوم معاصر به گونه‌ی نظری و عملی.
-    تربیه‌ی نیروی انسانی نخبه به منظور ا روحیه‌ی ملی و حس وطن دوستی.
-    تشویق و پشتیبانی همه جانبه از فعالیت های خلاقانه‌ی علمی، پژوهشی و آموزشی.
-    انتقال دانش معاصر جهت تشریک مساعی فعال در پروسه های زیربنایی، فرهنگی و اقتصادی کشور.
-    تأمین و تقویه‌ی مناسبات علمی و اکادمیک با مؤسسات تحصیلات عالی داخلی و خارجی به منظور هرچه معاصر ساختن نصاب درسی و همسَویه ساختن تحصیلات عالی کشور با کشورهای پیشرفتۀ جهان.
-    روشنگری از طریق برگزاری نشستهای علمی، چاپ نشریه های علمی و تدریس مضامین اختیاری.
-    تشویق فرهنگ کتابخوانی و مطالعه، و به میان آوردن فضا برای گفتمان های بزرگ علمی و فرهنگی.

وظایف موسسه تحصیلات عالی خورشید
-    تدویر برنامه های آموزشی و علمی به سویه های عالی با در نظردشت قانون تحصیلات عالی کشور و معیارهای اکادمیک.
-    دوری از هر گونه تشبث به خدعه و نیرنگ در جلب محصلان و سایر فعالیت های علمی.
-    رعایت همه قوانین جمهوری اسلامی افغانستان ، و حسابدهی شفاف از چگونگی پیشرفت فعالیت های اکادمیک در این موسسه.
-    فراهم ساختن محیط مناسب و معیاری اکادمیک برای آموزش، تدریس و پیشبرد سایر فعالیت های اکادمیک.
-    تلاش در تأمین روابط نیک با نهادهای اکادمیک داخلی و خارجی برای کسب تجارب بیشتر و پیاده ساختن روش های نوین علمی.
-    کاربرد قاعده‌های پذیرفته شده و علمی در چگونگی رابطه میان استاد و محصل.
-    تألیف و ترجمه‌ی کتب درسی، رهنمای تطبیقات، کتب مآخذ، تحریر مقالات علمی، درسگفتارها و اجرای تحقیقات علمی.
-    سهم گیری در روند به میان آوردن اصلاحات مثبت در نظام آموزشی و تحصیلی جمهوری اسلامی افغانستان.
-    جذب و تربیه‌ی کادرهای علمی؛ برگزاری کارگاه‌های آموزشی و علمی برای بلند بردن توانایی کارمندان.
-    ارزیابی خودی و بررسی کیفیت کاری موسسه‌ی تحصیلات عالی در هرسه ماه.
-    طرح، تصویب یا تعدیل پلان های درسی، نصاب تحصیلی ،اسناد تقنینی ، رهنمودی در پرتو قانون، و ارایه‌ی آن جهت منظوری به وزارت تحصیلات عالی.

Please publish modules in offcanvas position.