«پیام رهبری موسسه تحصیلات عالی خورشید به مناسبت ایجاد جریده ی «اندیشه

به نام خداوند خورشید و ماه               که دل را به نامش خرد داد راه

به دانش گرای بدو شو بلند              چوخواهی که از بدی نیابی گزند

 ز نادان بنالد دل سنگ و کوه                ازیرا ندارد بر کس شکوه

توانا بود هر که دانا بود                        ز دانش دل پیر برنا بود

                                                   «حکیم ابوالقاسم فردوسی»

 

ما در جهان معاصر زندگی می کنیم - جهان انفجار اطلاعات - جهان که زندگی و مناسبت های انسانی دیگرگون شده است و رسالت دانشگاه ها در  مناسبت ها و زندگی مدرن به مثابه ی کانون های  خردورزی و آگاهی دهی افزون تر. از دهه ۶۰ قرن بیستم بدین سو، نقش و جایگاه دانشگاه ها در جامعه، برجسته تر شده و عهدار تولید دانش و پژوهش در زمینه های گونه گون شده اند. دانشگاه ها مناسب ترین مکان برای بررسی و حل چالش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دانسته شده اند. جای که همه فرزانگان کشور جمع می شوند و به تحقیق و پژوهش در زمینه-های مختلیف می پردازند و از طریق تفکر و اندیشه و پژوهش های علمی از اسارت رها می شوند. دنشگاه ها مکانی برای تغییر و دیگرگونی در جامعه اند؛ زیر با آگاهی دهی و پرورش و تزریق این افراد است که جامعه را به سوی پیشرفت، پویایی و رستگاری و آزادی هدایت می دهیم. در جهان ما، دانشگاه ها محوریت عقلانیت و مکان تغییر در جامعه اند و ما شما دانشجویان گرامی را آموزش می دهیم؛ تربیت می کنیم تا امکان انجام تغییرات لازم در جامعه را مهیا سازیم.

در یک دهه پسین، نهادهای علمی دولتی و خصوصی زیادی در سرزمین ما -که تاریخ کهن و گذشته ی درخشان و تاثیرگذار بر جوامع دیگر دارد - شروع به فعالیت نمودند و با وجود همه چالش ها سعی کردند تا در امر پویایی و شگوفایی جامعه سهم افزون بردارند؛ اما به دلیل اینکه چشم انداز واضح و نگاهی راهبردی و نقادانه نسبت به امور علمی، فرهنگی و اجتماعی نداشتند؛ متاسفانه کارکردشان در جامعه عقب نگهداشته ی ما زیاد محسوس واقع نشده است.

اما، ما در موسسه تحصیلات عالی خورشید با چشم انداز و نگاه ویژه و  متفاوت از نهادهای دیگر به دنبال فراهم سازی امکانات لازم برای دانشجویان این کانون علمی و فرهنگی هستیم؛ تا دانشجویان ما بتوانند استعداد و توانایی های خود را در زمینه های گونه گون نمایان کنند و شخصیت علمی و فرهنگی خویش را بیش تر از پیش رشد دهند و در مسیر دانایی و شکوفایی آینده ی درخشان تر گام بردارند. 

دانشجویان گرامی! امکان ها خود به خود به وجود نمی آیند؛ امکان ها را باید به وجود بیاوریم و ایجاد کنیم. وجود امکان-های که می تواند برای توسعه علم و دانش زمینه شود نیاز به تدبیر، برنامه ریزی و مدیریت دارد، ما پیوسته برای  ایجاد فرصت ها تلاش می کنیم و در صورتی که متوجه شویم، فرصت و امکان در وجود گروهی نهفته است؛ تا اندازه امکان از آن فرصت حمایت می کنیم. زندگی دانشجویی و مناسبت علمی و فرهنگی دانشجویی فرصت و امکان خوب است که از این فرصت و امکان می-توان برای تقویه و توسعه علم و فرهنگ و دیگرگونی در جامعه  استفاده بهینه کرد. در صورتی که از این امکانات دانشجویی کارگرفته و استفاده درست علمی و فرهنگی صورت نگیرد، این امکان بشری بدون استفاده می ماند. از این رو، ما از ایجاد جریده ی زیر نام ‹‹جریده اندیشه ›› که پایگاه نشراتی دانشجویان موسسه تحصیلات عالی خورشید است حمایت کردیم. این فرصت و امکان خوب برای دانشجویان  عزیز است؛ تا توانای های فردی خود را به نمایش بگذارند و بیش تر شخصیت سازی نمایند. ما از این کار نکو حمایت و پشتبانی می کنیم و به تسریع این فرایند بیش تر از پیش خواهیم پرداخت، تا بتوانیم از نیروی باالقوه دانشجویان به منظور تحقق اهداف و برنامه های پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی و آگاهی دهی و تغییر جامعه بهره-برداری صحیح علمی نمایم.

Please publish modules in offcanvas position.