درباره موسسه تحصیلات عالی خورشید

تاریخچه:

موسسه تحصیلات عالی خورشید خیلی جوان است. خورشید به اساس فیصله وزارت تحصیلات عالی و اخذ جواز فعالیت، رسماً در ماه حوت سال 1393 هجری شمسی به فعالیت آغاز کرد.

با آن که موسسه تحصیلات عالی خورشید به ایجاد 4 فاکولته: حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، کمپیوتر ساینس و انجنیری (دیپارتمنت برق) آماده‌گی داشت اما بنا بر فیصله وزارت تحصیلات عالی، صرف دو فاکولته حقوق و اقتصاد جواز فعالیت به دست آورد.

اکنون موسسه تحصیلات عالی خورشید دارای دانشکده‌های حقوق و اقتصاد است. دانشکده اقتصاد دارای دو دیپارتمنت اقتصاد تجارت (BBE) و اداره تجارت (BBA) است. اداره تجارت به زبان انگلیسی تدریس می گردد.

دانشکده حقوق، با آن که کریکولم آن برای حقوق و علوم سیاسی آماده گردیده و از طرف کمیسیون مربوط وزارت تحصیلات عالی به تصویب نیز رسیده بود، اما  در نهایت به حقوق تعدیل یافت. تلاش در تغییر آن برای حقوق و علوم سیاسی جریان دارد.

اینک به تعداد 1500 دانشجو در رشته حقوق و 580 دانشجو در رشته اقتصاد در این موسسه مصروف تحصیل اند.

سيستم درسي و نصاب تعليمي :

سیستم درسی موسسه تحصیلات عالی خورشید، سیستم کریدت است و مطابق به کریکولم هایی که توسط کمیسیون مربوط وزارت تحصیلات عالی تایید گردیده است، عیار گردیده است.

موقعیت:

چهار راه لب جر، خیرخانه، کابل – افغانستان

شعار:

توانا بود هر که دانا بود