پلان عملیاتی نقاط پیشنهادی هیات بازنگری بیرونی

کتابخانه موسسه تحصیلات عالی خصوصی خورشید درسال 1394 همزمان با ایجاد موسسه به میان آمده است که این کتابخانه با داشتن بیش از 3000 جلد کتاب در خدمت دانشجویان قرار دارد، کتابخانه موسسه تحصیلات عالی خورشید به استثنای روزهای رخصتی وجمعه همه روزه ازساعت 30/6 صبح الی 7 شام برای دانشجویان، مراجعان و استفاده کنندگان بازمیباشد.
اهداف کتابخانه مطابق به اهداف موسسه عبارت ازفراهم آوری زمینه برای تحقیق ومطالعات علمی استادان، محصلان و سایرمراجعان بوده که به این طریق نقش ارزنده یی درتوسعه علم ودانش ایفاء مینماید.
درحال حاضرکتابخانه موسسه تحصیلات عالی خورشید با داشتن تقریباً سه هزارجلد کتاب، جراید ومجلات وسایرمواد مطبوع دررشته های مختلف مجهز بوده وبا امکانات الکترونیکی جهت برآورده ساختن آرمانهای علمی محصلان، استادان و دانشجویان و پژوهان آماده خدمات بهترمیباشد. 

کمیتۀ عمومی تضمین کیفیت در یک کانون علمی یکی از بخش‌های مهم و پایه‌یی در جهت ارتقای کیفیت علمی و بهبودی امور وابسته به موضوعات تدریسی و دریافت نقاط مثبت و منفی در کل می باشد. به سخن دیگر، از طریق کمیته عمومی تضمین کیفیت و مدیریت ویژۀ تضمین کیفیت و راه بردهای این بخش است که در کنار بهتر ساختن کیفیت علمی مؤسسه در مطابقت کامل با معیارهای دوازدگانۀ تضمین کیفیت، در جهت دریافت نقاط ضعف و یا قوت استادان، و سایر بخش های علمی و اداری و شیوه های آماده سازی، بهتر می توان سطح ارتقای کیفیت علمی یک کانون علمی را بالا برد.

بدون تردید، کمیتۀ عمومی تضمین کیفیت در همیاری نزدیک مدیریت تضمین کیفیت و کمیته های بخش از طریق راه اندازی ارزیابی خودی در سطح استادان، و در کل مؤسسه و تشخیص نارسایی ها و گزارش به معاونیت علمی و تدریسی، به رفع نواقص پرداخته، هم استادان در جهت رفع کمبودات خویش مبادرت ورزیده و هم کمبودات دیگر بخش ها مرفوع گردیده و مؤسسه با کاربرد چنین کارشیوه های پی هم، نه تنها از نظر علمی و اداری خودرا با معیارها و موازین قبول شده وزارت محترم تحصیلات عالی هماهنگ می سازد، بلکه در جهت برابرسازی با معیارهای تضمین کیفیت مراکز و دانشگاه های جهانی نیز مطابقت می بخشد.

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی خورشید متعهد است تا در راستای رشد و ارتقای سطح کیفیت علمی و دانشی و معیاری سازی نیاز روز از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزیده و زمینۀ آموزش بهتر را برای نسل جوان که معماران و آینده سازان واقعی جامعه اند، فراهم سازد. از اینرو، مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی خورشید علاوه بر ایجاد کمیتۀ عمومی تضمین کیفیت در سطح مؤسسه، مدیریت تضمین کیفیت، و کمیته های زیر مجموعۀ دیگری در سطح دانشکده ها را نیز فعال نموده و طبق برنامۀ طراحی شده و طرزالعمل ویژۀ کمیته عمومی تضمین کیفیت به کار خویش تداوم می بخشد.

هر کمیته طبق ارزیابی خودی مبتنی بر کارشیوه های آماده شده اوراق ارزیابی را بررسی و بعد از استخراج نتایج عمومی طبقه بندی نموده و به کمیته عمومی تضمین کیفیت تحویل می دهند. کمیته عمومی اسناد طبقه بندی شده را در فایل های ویژه و در جایجاگاه مخصوص محفوظ می دارد.

 

برخی از وظایف به شرح زیر است:
• بهبود کیفیت در مؤسسه
• نظارت از روند ارزیابی خودی مؤسسه، دانشکده و دیپارتمنت
• تهیۀ گزارش ارزیابی خودی مؤسساتی
• تسهیل ورکشاپ ها برای بهبود کیفیت
• همکاری با تیم بازنگرها در جریان بازنگری در پروسۀ اعتباردهی و تضمین کیفیت
• کسب آشنایی با پلان استراتیژیک ملی تحصیلات عالی، پلان استراتیژیک مؤسسۀ مربوطه و اسناد مهم در مورد اعتباردهی و تضمین کیفیت به شمول لایحه اعتباردهی و تضمین کیفیت و معیارهای ارزیابی خودی. 
• ارائه مشوره به رئیس و معاون علمی مؤسسه در بارۀ کیفیت هر دانشکده و خدمات عمومی مؤسسه بشمول لابراتوار ها،مرکز کمپیوتر، کتابخانه، عرضه خدمات به محصلان، تحقیق، حمایت از تحقیق و سایر عرصه های علمی موسسه.
• تهیۀ اسناد مناسب برای کمیته به اساس بازنگری از فعالیت های علمی و اداری مؤسسه و ارزیابی خودی هر دانشکده
• حفظ محرمیت مجالس کمیته، بحث ها با دانشکده ها، اعضای کادر علمی، محصلان، کارمندان و سایر اعضای مؤسسه
• برقراری ارتباطات کاری با ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی.
• اجرای سایر و ظایف مربوط به تضمین و بهبود کیفیت که توسط معاون علمی محول میگردد.

فرهنگ در زندگی بشری به ویژه در زندگی معاصر نقش و جایگاه ویژه دارد؛ همان‌گونه که دانشگاه به عنوان مکان «خرد و خردورزی» جامعه از جایگاه خاص برخوردار است. جامعه‌های انسانی آنچه را که در ارتباطات به هم عرضه می‌کنند، فرهنگ شان را عرضه می‌کنند. بنابر این، تاثیرپذیری فرهنگی همواره خوب نیست؛ زیرا فرهنگ بومی و داخلی از بین می‌رود و فرهنگ زندگی می‌شود سراسر تقلید. طوری که مولانا می‌گوید: خلق را تقلید شان داده به باد. پس می‌بایست به تولید امور فرهنگی بپردازیم؛ فرهنگ‌های که برای زندگی مقید نیست، نقد کنیم و فرهنگ‌های که برای زندگی مفید است، حفظ کنیم و نگه داریم. بنا به تحول و تغییر فهم و برداشت جامعه و جهان به تولید فرهنگ بپردازیم. 
دانشگاه‌ها در ضمن تدریس و پژوهش در علوم، در راستای پرداختن به فرهنگ نیز مسوولیت دارند؛ چه از نگاه پژوهش و تحقیق و چه از نگاه ارج‌گزاری به فرهنگ. زیرا نگاه دانشگاه‌ها می‌تواند به فرهنگ نگاه علمی، انتقادی و معتبر باشد که نگاه دانشگاهی می‌تواند فرهنگ سودمند را تقویه و توسعه بخشد و فرهنگ ناسودمند را نقد و بررسی کنند. با این چشم‌انداز ما به فرهنگ می‌پردازیم.

اهمیت موضوع
برگزاری همایش‌های فرهنگی و ادبی و دعوت از کارشناسان و استادان در این همایش‌ها باعث می‌شود تا نگاه ما نسبت به فرهنگ و کار فرهنگی تغییر کند. درست است که در کشور نهادهای وجود دارد که به فرهنگ می‌پردازند؛ حتا هر دانشگاه در ساختار اداری خود، معاونیت و یا مدیریتی بنام امور فرهنگی دارند؛ اما مهم نوع دید و نوع نگاه هر نهاد نسبت به فرهنگ است. برای این‌که این نهادها نوع دید و نگاه خاص با پشتوانه فکری به فرهنگ ندارند، تا هنوز از نظر فرهنگی ما دچار فقدان برخوردهای مناسب فرهنگی هستیم.

وظایف و اهداف
حوزه کار فرهنگی حوزه بزرگ است و می‌تواند خیلی عمومیت داشته باشد؛ از آنجایی که مدیریت امور فرهنگی یک نهاد دانشگاهی است؛ نگاهش به فرهنگ، نگاه ویژه است و با همین نگاه به امور فرهنگی می‌پردازد. برای برجسته‌سازی، تعدادی از وظایف و اهداف را مشخص می‌سازد تا در آینده نزدیک انجام بدهد؛ درحالی‌که در درازمدت برنامه بیشتر از این را خواهد داشت که بطور متداوم تهیه و تدارک دیده می‌شود.
1.    مدیریت امور فرهنگی از نظر فرهنگی یک نهاد پالیسی‌ساز و برنامه‌ریز است که برای دانشگاه، پالیسی فرهنگی را تهیه و تدوین می‌کند.
2.    مدیریت امور فرهنگی در ضمن پالیسی‌سازی فرهنگی از برگزاری برنامه‌ها و همایش‌های فرهنگی نظارت می‌کند و زمینه اجرایی و عملی شدن برنامه‌های فرهنگی را فراهم می‌کند.
3.    ارتباطات فرهنگی دانشگاه خورشید را با سایر دانشگاه‌ها (خصوصی و دولتی) و سایر نهادهای فرهنگی برقرار می‌کند تا توانسته باشیم به امور فرهنگی در عرصه‌های کلان‌تر بپردازیم.
4.    ارایه تقویم فرهنگی برای دانشگاه خورشید که این تقویم فرهنگی بتواند به عنوان پالیسی فرهنگی دانشگاه خورشید پذیرفته شود و همه ساله برگزار شود.
5.    برگزاری همایش‌ها برای بزرگداشت از رویدادهای فرهنگی در کشور.
6.    برگزاری همایش‌ها برای بزرگداشت از شخصیت‌های علمی، ادبی و فرهنگی کشور.
7.    برگزاری برنامه‌ها برای معرفی و بررسی تفاوت‌های فرهنگی جامعه‌های بشری.
8.    برگزاری بر نامه‌های آموزشی و مسابقات فرهنگی برای تشویق و ترغیب دانشجویان برای مطالعه.
9.    برگزاری نمایشگاه کتاب و سایر دستاوردهای فرهنگی.