زبان انگلیسی

دیپارتمنت انگلیسی دانشگاه خورشید

دیپارتمنت انگلیسی از تاریخ ده اردیبهشت سال سیزده نودوهفت(1397 ) به فعالیت آغاز نمود. سیستم درسی این دیپارتمنت (American Headway) میباشد که از سطح ابتدایی شروع شده و تا سطح عالی تدریس میشود، این سیستم یکی از مشهورترین و پرگاربردتین سیستم های جهانی میباشد که هم اکنون در اکثر موسسات تحصیلی داخلی و خارجی تدریس میشود

کتاب دانش آموز (Student Book) به همرای(Work Book) و یک (CD) صوتی میباشد.

این دیپارتمنت شامل صنف های (CEL) و (DEL) میباشد. برنامه ی (CEL) یک دوره شش ماه را در برمیگیرد که از کتاب (Starter) شروع که به شکل کاملن اتبدایی میباشد یعنی آغاز زبان انگلیسی  تا ختم کتاب(Book2) این سیستم در برمیگیرد. که با ختم این صنف دانش آموز میتواند با آموزش سه کتاب دیگر در مدت شش ماه  دیپلوم زبان انگلیسی را به اعتبار دانشگاه خورشید به دست بیاورد.

صنف های (DEL) با گرفتن آزمایش تثبیت سویه آغاز شده. مدت ده ماه را در برمیگیرد که این صنف با کتاب (Book1) شروع تا ختم کتاب (Book5) که درجه .....Advance.میباشد ختم میشود و دانش آموزان دیپلوم زبان انگلیسی را به دست خواهند آورد.

تمام صنف های (CEL) و (DEL) ما به شکل معیاری از تاریخ ده تیر آغاز میشود.

این بخش با آمریت آریا مهر "ضرابی" و با همکاری دو استاد دیگر که هر یک صنف های (CEL) و (DEL) را پیش میبرند فعالیت دارند.

از جمله کارکرد های پر افتخار این دیپارتمنت عبارت است از آماده ساختن چپتر های ضمیمه در بخش خوانش و لغات میباشد که چپتر(Special Vocublary) شامل لغات (ILETS) و (TOFEL) میباشد.

برنامه های آینده این دیپارتمنت عبارت از صنف های (ILETS) و (TOFEL) میباشد بعد از شش ماه دوره تدریسی با سیستم معیاری با استادان مجرب در نظر گرفته شده. همچنان صنف های زبان خارجی ماننده زبان ترکی/فرانسوی/آلمانی نیز از برنامه های آینده ای دیپارتمنت محسوب میشود.