دانشکده حقوق

دانشکدۀ حقوق:

دانش‌کده حقوق موسسه تحصیلات عالی خورشید به‌‍منظور تحقق نیازهای آموزشی دانش‌جویان در حوزه حقوق شکل گرفته است؛ دوره کارشناسی در این دانش‌کده هشت سمستر تحصیلی (چهار سال) را احتوا می‌نماید. 
روش درسیِ رشته حقوق این موسسه بر مبنای لایحه وزارت محترم تحصیلات عالی، نیازهای مبرم جامعه افغانستان و معیارهای بین‌المللی ترتیب یافته است. در این نصاب درسی 30 در صد مضامین به‌صورت اساسی،‌ 50 در صد به‌صورت تخصصی و 20 در صد به‌شکل دانشگاه‌شمول، اختیاری در نظرگرفته شده است.
هدف این دانشکده به‌عنوان یک نهاد تحصیلی در راستای تربیت متخصصانی است كه بتوانند در مشاغلی چون قضاوت، وكالت، كارشناسی حقوق و ... انجام وظیفه نمایند