اداره تجارت


اداره تجارت:

دیپارتمنت اداره تجارت یک دوره چهار سال / هشت سمستر را دربر می‌گیرد که در آن مضامین اساسی، عمومی و اختیاری به زبان انگلیسی تدریس می‌گردد. محتویات شامل این دیپارتمنت از قبیل مضامین و عنوان‌های درسی در مطابقت با معیارهای ملی و بین‌المللی و قابلیت تطبیق در محل کار واقعی انتخاب شده است. که دانشجو پس از تکمیل این دوره با جنبه‌های تیوری و تطبیقی ابعاد مختلف اداره و تجارت از قبیل حسابداری، بازاریابی، منابع بشری، مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری، بانک‌داری، تجارت بین‌الملل و غیره موارد کاربرد عملی در ساحه کار آشنایی کامل پیدا نماید.