ریاست

موسسه تحصیلات عالی خورشید خیلی جوان است. خورشید به اساس فیصله وزارت تحصیلات عالی و اخذ جواز فعالیت، رسماً در ماه حوت سال 1393 هجری شمسی به فعالیت آغاز کرد.
با آن که موسسه تحصیلات عالی خورشید به ایجاد 4 فاکولته: حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، کمپیوتر ساینس و انجنیری (دیپارتمنت برق) آماده‌گی داشت اما بنا بر فیصله وزارت تحصیلات عالی، صرف دو فاکولته حقوق و اقتصاد جواز فعالیت به دست آورد.
اکنون موسسه تحصیلات عالی خورشید دارای فاکولته های حقوق و اقتصاد است. فاکولته اقتصاد دارای دو دیپارتمنت اقتصاد تجارت (BBE) و اداره تجارت (BBA) است. اداره تجارت به زبان انگلیسی تدریس می گردد. 
فاکولته حقوق، با آن که کریکولم آن برای حقوق و علوم سیاسی آماده گردیده و از طرف کمیسیون مربوط وزارت تحصیلات عالی به تصویب نیز رسیده بود، اما  در نهایت به حقوق تعدیل یافت. تلاش در تغییر آن برای حقوق و علوم سیاسی جریان دارد.
سيستم درسي و نصاب تعليمي 
سیستم درسی موسسه تحصیلات عالی خورشید، سیستم کریدت است و مطابق به کریکولم هایی که توسط کمیسیون مربوط وزارت تحصیلات عالی تایید شده، عیار گردیده است.
اهداف ایجاد موسسه‌ تحصیلات عالی خورشید:
-    سهم‌گیری ارزنده در تربیه کادر های علمی در رشته های مختلف با معیار های قبول شده ملی و بین المللی.
-    پروگرام های تحصیلی با در نظر داشت بازار کار و نیازهای عمومی کشور.
-    پرورش و انکشاف استعدادها و اتخاذ تدابیر به منظور جلوگیری از فرار مغزها از کشور.
-    فراهم آوری زمینه فراگیری علوم معاصر به گونه‌ی نظری و عملی.
-    تربیه‌ی نیروی انسانی نخبه به منظور ا روحیه‌ی ملی و حس وطن دوستی.
-    تشویق و پشتیبانی همه جانبه از فعالیت های خلاقانه‌ی علمی، پژوهشی و آموزشی. 
-    انتقال دانش معاصر جهت تشریک مساعی فعال در پروسه های زیربنایی، فرهنگی و اقتصادی کشور.
-    تأمین و تقویه‌ی مناسبات علمی و اکادمیک با مؤسسات تحصیلات عالی داخلی و خارجی به منظور هرچه معاصر ساختن نصاب درسی و همسَویه ساختن تحصیلات عالی کشور با کشورهای پیشرفتۀ جهان.
-    روشنگری از طریق برگزاری نشستهای علمی، چاپ نشریه های علمی و تدریس مضامین اختیاری.
-    تشویق فرهنگ کتابخوانی و مطالعه، و به میان آوردن فضا برای گفتمان های بزرگ علمی و فرهنگی.

وظایف موسسه تحصیلات عالی خورشید 
-    تدویر برنامه های آموزشی و علمی به سویه های عالی با در نظردشت قانون تحصیلات عالی کشور و معیارهای اکادمیک.
-    دوری از هر گونه تشبث به خدعه و نیرنگ در جلب محصلان و سایر فعالیت های علمی.
-    رعایت همه قوانین جمهوری اسلامی افغانستان ، و حسابدهی شفاف از چگونگی پیشرفت فعالیت های اکادمیک در این موسسه.
-    فراهم ساختن محیط مناسب و معیاری اکادمیک برای آموزش، تدریس و پیشبرد سایر فعالیت های اکادمیک.
-    تلاش در تأمین روابط نیک با نهادهای اکادمیک داخلی و خارجی برای کسب تجارب بیشتر و پیاده ساختن روش های نوین علمی.
-    کاربرد قاعده‌های پذیرفته شده و علمی در چگونگی رابطه میان استاد و محصل.
-    تألیف و ترجمه‌ی کتب درسی، رهنمای تطبیقات، کتب مآخذ، تحریر مقالات علمی، درسگفتارها و اجرای تحقیقات علمی.
-    سهم گیری در روند به میان آوردن اصلاحات مثبت در نظام آموزشی و تحصیلی جمهوری اسلامی افغانستان.
-    جذب و تربیه‌ی کادرهای علمی؛ برگزاری کارگاه‌های آموزشی و علمی برای بلند بردن توانایی کارمندان.
-    ارزیابی خودی و بررسی کیفیت کاری موسسه‌ی تحصیلات عالی در هرسه ماه.
-    طرح، تصویب یا تعدیل پلان های درسی، نصاب تحصیلی ،اسناد تقنینی ، رهنمودی در پرتو قانون، و ارایه‌ی آن جهت منظوری به وزارت تحصیلات عالی.