معاونیت علمی تدریسی

دانش و فضیلت از مهم ترین معیارهای اند که  یک جامعه را در راستای تأمین سعادت، خوشبختی، ارتقای سطح کیفیت زندگی و بهینه سازی امور اجتماعی بیمه می نماید. این امر مهم و حیاتی در زندگی جامعه بشری بدون تردید در گرو سطح بلند آگاهی، فرهنگ غنامند، دانش علمی و خرد باوری است. و این مأمول مادامی برآورده شدنی است که یک جامعه از مراکز اکادمیک و کانون های دانشی بیشتر برخوردار باشد تا شهروندان آن بتوانند از نعمت دانش و فضایل انسانی بهره مند گردند.
در جامعۀ ما که چهل سال تجربۀ خونین جنگ را به گونۀ مداوم و بی گسست تجربه نموده و همه ارزش های مادی و معنوی آن دچار ویرانی و فطرت و از هم گسیختگی قرار داشته و انسان این سرزمین هنوز هم بر روی سنگ فرش های خونین و زمین سوختۀ آن گام برمی دارد، تأسیس کانون های دانشی و دانشگاهی اعم از دولتی و خصوصی بمثابۀ آب حیات در سرزمین سوخته و یا خونی است که در پیکر نیمه جان این میهن برای تجدید حیات انسانی و فضیلت مند، سیلان دارد.
اما، آنچه که مطمح نظر ما است، در حقیقت تعیین جایگاه معاونیت علمی و تدریسی در یک کانون اکادمیک و دانشگاهی است. معاونیت علمی و تدریسی آن گونه که از نام آن پیداست، در یک دانشگاه حیثیت چشم و چراغ آن را داشته و رسالت آن بسی مهم و سنگین پنداشته می شود. معاونیت علمی و تدریسی طوری که در لایحۀ وظایف آن بازتاب یافته، از جایگاه مهمی برخوردار است. زیرا، رهبری تمام امور علمی و اکادمیک در یک دانشگاه از وظایف مهم و اولویت های کاری آن می باشد. ارتقای سطح کیفیت علمی، بهبودی و به روز سازی نظام درسی و تثبیت جایگاه علمی و برابر سازی آن با معیارهای بلند و قبول شدۀ نظام آموزشی جهانی از وظایف و مدیریت های اساسی معاونیت علمی و تدریسی می باشد. لذا، بی جهت نخواهد بود که معاونیت علمی و تدریسی در یک دانشگاه را چشم و چراغی بپنداریم که رسالتش بهبودی و ارتقای سطح بلند کیفیت علمی در همه ابعاد یک دانشگاه از منظر خرد باوری می باشد.