کتاب‌خانه

کتابخانه موسسه تحصیلات عالی خصوصی خورشید درسال 1394 همزمان با ایجاد موسسه به میان آمده است که این کتابخانه با داشتن بیش از 3000 جلد کتاب در خدمت دانشجویان قرار دارد، کتابخانه موسسه تحصیلات عالی خورشید به استثنای روزهای رخصتی وجمعه همه روزه ازساعت 30/6 صبح الی 7 شام برای دانشجویان، مراجعان و استفاده کنندگان بازمیباشد.
اهداف کتابخانه مطابق به اهداف موسسه عبارت ازفراهم آوری زمینه برای تحقیق ومطالعات علمی استادان، محصلان و سایرمراجعان بوده که به این طریق نقش ارزنده یی درتوسعه علم ودانش ایفاء مینماید.
درحال حاضرکتابخانه موسسه تحصیلات عالی خورشید با داشتن تقریباً سه هزارجلد کتاب، جراید ومجلات وسایرمواد مطبوع دررشته های مختلف مجهز بوده وبا امکانات الکترونیکی جهت برآورده ساختن آرمانهای علمی محصلان، استادان و دانشجویان و پژوهان آماده خدمات بهترمیباشد.