آمریت امور فرهنگی و نشرات

فرهنگ در زندگی بشری به ویژه در زندگی معاصر نقش و جایگاه ویژه دارد؛ همان‌گونه که دانشگاه به عنوان مکان «خرد و خردورزی» جامعه از جایگاه خاص برخوردار است. جامعه‌های انسانی آنچه را که در ارتباطات به هم عرضه می‌کنند، فرهنگ شان را عرضه می‌کنند. بنابر این، تاثیرپذیری فرهنگی همواره خوب نیست؛ زیرا فرهنگ بومی و داخلی از بین می‌رود و فرهنگ زندگی می‌شود سراسر تقلید. طوری که مولانا می‌گوید: خلق را تقلید شان داده به باد. پس می‌بایست به تولید امور فرهنگی بپردازیم؛ فرهنگ‌های که برای زندگی مقید نیست، نقد کنیم و فرهنگ‌های که برای زندگی مفید است، حفظ کنیم و نگه داریم. بنا به تحول و تغییر فهم و برداشت جامعه و جهان به تولید فرهنگ بپردازیم. 
دانشگاه‌ها در ضمن تدریس و پژوهش در علوم، در راستای پرداختن به فرهنگ نیز مسوولیت دارند؛ چه از نگاه پژوهش و تحقیق و چه از نگاه ارج‌گزاری به فرهنگ. زیرا نگاه دانشگاه‌ها می‌تواند به فرهنگ نگاه علمی، انتقادی و معتبر باشد که نگاه دانشگاهی می‌تواند فرهنگ سودمند را تقویه و توسعه بخشد و فرهنگ ناسودمند را نقد و بررسی کنند. با این چشم‌انداز ما به فرهنگ می‌پردازیم.

اهمیت موضوع
برگزاری همایش‌های فرهنگی و ادبی و دعوت از کارشناسان و استادان در این همایش‌ها باعث می‌شود تا نگاه ما نسبت به فرهنگ و کار فرهنگی تغییر کند. درست است که در کشور نهادهای وجود دارد که به فرهنگ می‌پردازند؛ حتا هر دانشگاه در ساختار اداری خود، معاونیت و یا مدیریتی بنام امور فرهنگی دارند؛ اما مهم نوع دید و نوع نگاه هر نهاد نسبت به فرهنگ است. برای این‌که این نهادها نوع دید و نگاه خاص با پشتوانه فکری به فرهنگ ندارند، تا هنوز از نظر فرهنگی ما دچار فقدان برخوردهای مناسب فرهنگی هستیم.

وظایف و اهداف
حوزه کار فرهنگی حوزه بزرگ است و می‌تواند خیلی عمومیت داشته باشد؛ از آنجایی که مدیریت امور فرهنگی یک نهاد دانشگاهی است؛ نگاهش به فرهنگ، نگاه ویژه است و با همین نگاه به امور فرهنگی می‌پردازد. برای برجسته‌سازی، تعدادی از وظایف و اهداف را مشخص می‌سازد تا در آینده نزدیک انجام بدهد؛ درحالی‌که در درازمدت برنامه بیشتر از این را خواهد داشت که بطور متداوم تهیه و تدارک دیده می‌شود.
1.    مدیریت امور فرهنگی از نظر فرهنگی یک نهاد پالیسی‌ساز و برنامه‌ریز است که برای دانشگاه، پالیسی فرهنگی را تهیه و تدوین می‌کند.
2.    مدیریت امور فرهنگی در ضمن پالیسی‌سازی فرهنگی از برگزاری برنامه‌ها و همایش‌های فرهنگی نظارت می‌کند و زمینه اجرایی و عملی شدن برنامه‌های فرهنگی را فراهم می‌کند.
3.    ارتباطات فرهنگی دانشگاه خورشید را با سایر دانشگاه‌ها (خصوصی و دولتی) و سایر نهادهای فرهنگی برقرار می‌کند تا توانسته باشیم به امور فرهنگی در عرصه‌های کلان‌تر بپردازیم.
4.    ارایه تقویم فرهنگی برای دانشگاه خورشید که این تقویم فرهنگی بتواند به عنوان پالیسی فرهنگی دانشگاه خورشید پذیرفته شود و همه ساله برگزار شود.
5.    برگزاری همایش‌ها برای بزرگداشت از رویدادهای فرهنگی در کشور.
6.    برگزاری همایش‌ها برای بزرگداشت از شخصیت‌های علمی، ادبی و فرهنگی کشور.
7.    برگزاری برنامه‌ها برای معرفی و بررسی تفاوت‌های فرهنگی جامعه‌های بشری.
8.    برگزاری بر نامه‌های آموزشی و مسابقات فرهنگی برای تشویق و ترغیب دانشجویان برای مطالعه.
9.    برگزاری نمایشگاه کتاب و سایر دستاوردهای فرهنگی.