مدیریت تضمین کیفیت

کمیتۀ عمومی تضمین کیفیت در یک کانون علمی یکی از بخش‌های مهم و پایه‌یی در جهت ارتقای کیفیت علمی و بهبودی امور وابسته به موضوعات تدریسی و دریافت نقاط مثبت و منفی در کل می باشد. به سخن دیگر، از طریق کمیته عمومی تضمین کیفیت و مدیریت ویژۀ تضمین کیفیت و راه بردهای این بخش است که در کنار بهتر ساختن کیفیت علمی مؤسسه در مطابقت کامل با معیارهای دوازدگانۀ تضمین کیفیت، در جهت دریافت نقاط ضعف و یا قوت استادان، و سایر بخش های علمی و اداری و شیوه های آماده سازی، بهتر می توان سطح ارتقای کیفیت علمی یک کانون علمی را بالا برد.

بدون تردید، کمیتۀ عمومی تضمین کیفیت در همیاری نزدیک مدیریت تضمین کیفیت و کمیته های بخش از طریق راه اندازی ارزیابی خودی در سطح استادان، و در کل مؤسسه و تشخیص نارسایی ها و گزارش به معاونیت علمی و تدریسی، به رفع نواقص پرداخته، هم استادان در جهت رفع کمبودات خویش مبادرت ورزیده و هم کمبودات دیگر بخش ها مرفوع گردیده و مؤسسه با کاربرد چنین کارشیوه های پی هم، نه تنها از نظر علمی و اداری خودرا با معیارها و موازین قبول شده وزارت محترم تحصیلات عالی هماهنگ می سازد، بلکه در جهت برابرسازی با معیارهای تضمین کیفیت مراکز و دانشگاه های جهانی نیز مطابقت می بخشد.

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی خورشید متعهد است تا در راستای رشد و ارتقای سطح کیفیت علمی و دانشی و معیاری سازی نیاز روز از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزیده و زمینۀ آموزش بهتر را برای نسل جوان که معماران و آینده سازان واقعی جامعه اند، فراهم سازد. از اینرو، مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی خورشید علاوه بر ایجاد کمیتۀ عمومی تضمین کیفیت در سطح مؤسسه، مدیریت تضمین کیفیت، و کمیته های زیر مجموعۀ دیگری در سطح دانشکده ها را نیز فعال نموده و طبق برنامۀ طراحی شده و طرزالعمل ویژۀ کمیته عمومی تضمین کیفیت به کار خویش تداوم می بخشد.

هر کمیته طبق ارزیابی خودی مبتنی بر کارشیوه های آماده شده اوراق ارزیابی را بررسی و بعد از استخراج نتایج عمومی طبقه بندی نموده و به کمیته عمومی تضمین کیفیت تحویل می دهند. کمیته عمومی اسناد طبقه بندی شده را در فایل های ویژه و در جایجاگاه مخصوص محفوظ می دارد.

 

برخی از وظایف به شرح زیر است:
• بهبود کیفیت در مؤسسه
• نظارت از روند ارزیابی خودی مؤسسه، دانشکده و دیپارتمنت
• تهیۀ گزارش ارزیابی خودی مؤسساتی
• تسهیل ورکشاپ ها برای بهبود کیفیت
• همکاری با تیم بازنگرها در جریان بازنگری در پروسۀ اعتباردهی و تضمین کیفیت
• کسب آشنایی با پلان استراتیژیک ملی تحصیلات عالی، پلان استراتیژیک مؤسسۀ مربوطه و اسناد مهم در مورد اعتباردهی و تضمین کیفیت به شمول لایحه اعتباردهی و تضمین کیفیت و معیارهای ارزیابی خودی. 
• ارائه مشوره به رئیس و معاون علمی مؤسسه در بارۀ کیفیت هر دانشکده و خدمات عمومی مؤسسه بشمول لابراتوار ها،مرکز کمپیوتر، کتابخانه، عرضه خدمات به محصلان، تحقیق، حمایت از تحقیق و سایر عرصه های علمی موسسه.
• تهیۀ اسناد مناسب برای کمیته به اساس بازنگری از فعالیت های علمی و اداری مؤسسه و ارزیابی خودی هر دانشکده
• حفظ محرمیت مجالس کمیته، بحث ها با دانشکده ها، اعضای کادر علمی، محصلان، کارمندان و سایر اعضای مؤسسه
• برقراری ارتباطات کاری با ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی.
• اجرای سایر و ظایف مربوط به تضمین و بهبود کیفیت که توسط معاون علمی محول میگردد.