آگهی!

05 Jun 2017
 به آگهی دانشجویان گرامی و علاقه‌مندان محترم رسانیده میشود که موسسه تحصیلات عالی خورشید در نظر دارد تا به سلسلۀ برگزاری برنامه های آموزشی قبلی این بار برنامۀ آموزشی را زیر عنوان«رهبری» برگزار نماید.
بنابراین، علاقمندان محترم میتوانند به آمریت محترم مالی موسسه تحصیلات عالی خورشید مراجعه نموده و ثبت نام نمایند و یا هم جهت کسب معلومات افزون تر به مدیریت امور فرهنگی و نشرات موسسه مراجعه فرمایند.
شماره تماس::0700341111
 
 


به اطلاع دانشجویان گرامی دانشکده‌ی اقتصاد رسانیده می‌شود که برنامه امتحانات نهایی سمسترهای دوم، سوم، چهارم و پنجم اقتصاد به شرح زیر ترتیب گردیده است و سر از تاریخ 12 سرطان رسماً آغاز می‌گردد. برای شما موفقیت و بهروزی آرزو میکنیم.


به اطلاع دانشجویان گرامی دانشکده ی حقوق رسانیده می شود که برنامه امتحانات نهایی سمسترهای دوم، سوم، چهارم و پنجم حقوق به شرح زیر ترتیب گردیده است و سر از تاریخ 12 سرطان رسماً آغاز می‌گردد. برای شما موفقیت و بهروزی آرزو میکنیم

 

آگهی!

09 Aug 2017

 

عدم تکمیل کریدت

به آگهی دانشجویان گرامی دانشکده های اقتصاد و حقوق موسسه تحصیلات عالی خورشید که در چانس اول کریدیت هایشان را تکمیل نکرده اند رسانیده میشود که امتحانات چانس دوم دانشکده اقتصاد سر از روز سه شنبه 17 اسد و از دانشکده ی حقوق سر از روز شنبه 21 اسد 1396 آغاز می گردد
دانشجویان گرامی مطلع باشند

موسسه تحصیلات عالی خورشید به آرمانی که در برابر خود نهاده است، باورمند بوده و در راه تحقق آن تلاش های گسترده و پیگیر انجام خواهد داد.

لینک‌های مهم

پیام‌تان را به‌دانشگاه بفرستید