کانکور 1397

موسسۀ تحصیلات عالی خورشید در رشته‌های حقوق و اقتصاد برای سمستر بهاری 1397 خورشیدی دانشجو می‌پذیرد. 

 مراجعه نمایید. www.khurshiduniversity1.com/Admission برای ثبت‌نام آنلاین به نشانی

برای معلومات بیشتر:

شماره تماس: 0700341111

 

موسسه تحصیلات عالی خورشید به آرمانی که در برابر خود نهاده است، باورمند بوده و در راه تحقق آن تلاش های گسترده و پیگیر انجام خواهد داد.

پیام‌تان را به‌دانش‌گاه بفرستید