کانون پژوهشی دانش‌جویان خورشید

پرسرعت، در زمینه‌ی آموزش (دریافت کتاب‎های دیجیتال)، پژوهش، انجام کارخانه‌گی و غیره مسایل دانشجویی سهولت بیش‌تر فراهم کرده است.

نکته:
• کانون خورشید کاملاٌ رایگان است.
• دانشجویان با داشتن کارت‌شناسایی دانشگاه از این امتیاز استفاده کرده می‌توانند.

با مهر 
کانون پژوهشی دانشگاه

موسسه تحصیلات عالی خورشید به آرمانی که در برابر خود نهاده است، باورمند بوده و در راه تحقق آن تلاش های گسترده و پیگیر انجام خواهد داد.

لینک‌های مهم

پیام‌تان را به‌دانشگاه بفرستید