ارتقای ظرفیت برای محصلان

"کارگاه آموزشی ارتباطات و هنر مکالمه"
استاد عبدالرحیم احمد پروانی  در حال تدریس در کارگاه آموزشی ارتباطات و هنر مکالمه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه "تفاوت های جنسیتی از منظر ارتباطات".
استاد شبنم حضرتی در حال تدریس در کارگاه آموزشی ارتباطات.

موسسه تحصیلات عالی خورشید به آرمانی که در برابر خود نهاده است، باورمند بوده و در راه تحقق آن تلاش های گسترده و پیگیر انجام خواهد داد.

پیام‌تان را به‌دانش‌گاه بفرستید