بزرگداشت از استاد خلیل الله خلیلی

موسسه تحصیلات عالی خورشید از استاد خلیل الله خلیلی از اثر گذارترین شعرای معاصر زبان فارسی در بیست و هشتمین سالروز سکوتش بزرگداشت به عمل آورد.
در نشستی که به این مناسبت در موسسه تحصیلات عالی خورشید برگزار گردید، استاد زریاب، پرتو نادری، مسعود خلیلی فرزند فرزانه استاد خلیل الله خلیلی، سایر چهره های شاخص فرهنگی و دانشجویان این موسسه شرکت ورزیده بودند.

موسسه تحصیلات عالی خورشید به آرمانی که در برابر خود نهاده است، باورمند بوده و در راه تحقق آن تلاش های گسترده و پیگیر انجام خواهد داد.

پیام‌تان را به‌دانش‌گاه بفرستید