بال جبرئیل رونمایی شد

موسسه تحصیلات عالی خورشید در راستای تحقق اهداف فرهنگی خود و گرامی داشت از آثار ادبی بزرگان این حوزه تمدنی، مراسم رونمایی مجموعه شعر اقبال لاهوری" بال جبرئیل" که به همت و تلاشِ افسر رهبین از اردو به فارسی برگردان شده است را با حضور مترجم کتاب، آقای افسر رهبین، محی الدین مهدی، شمس الحق آریانفر، عبدالقیوم قویم، واقف حکیمی، استاد یمین، استاد انصاریان، رهبری دانشگاه خورشید و جمع فروان از فرهیخته گانِ دیگر در برگزار کرد.
در ابتدای برنامه رییس موسسه تحصیلات عالی خورشید، عبدالرحیم احمد پروانی ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان، فرمودند: مؤسسه تحصیلات عالی خورشید افتخار دارد که به سلسله ی تدویر نشست های علمی و فرهنگی، امروز با شرکت شما فرهیخته گان؛ برنامۀ رونمایی بال جبرئیل را که ترجمه منظوم است، برگزار می کند. آقای پروانی با ستایشِ از کارهای ادبی افسر رهبین گفت: برای من بال جبرئیل دروازۀ شناخت اقبال است، دروازه شناخت فکراو است.
رییس موسسه تحصیلات عالی خورشید ازتاثیر گذاری اشعار مولوی بر اقبال و دلبستگی های اقبال به خدوندگارِ بلخ و همین گونه خیلی از نویسنده های غرب چون لاک، کانت، هگل....سخن گفت.
در ادامه داکتر محی الدین مهدی؛ نماینده مردم در مجلس نماینده گان با تقدیر از کارهای فرهنگی افسر رهبین فرمودند" ترجمۀ کار خیلی دشوار است و اما بعضی از شعرها به گونه ی ترجمه شده است که اِنگار اقبال خودش به همین زبان سروده است، یعنی اصلن خیال نمی شود که این ابیات ترجمه شده باشد" و در ادامه نقدی بر چگونه گی گزینش نام کتاب و همین گونه ترجمه اشعار و واژگان داشت.
سپس شمس الحق آریانفر با نگاه متفاوت و از دریچه دیگر کار کردهای آقای افسر رهبین را به عنوان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی افغانستان با دیگر رایزن های فرهنگی مقایسه کرد و کارهای ادبی و فرهنگی ایشان را به عنوان رایزن فرهنگی در خور ستایش و قدر خواند.
در ادامه آقای آریانفر، ترجمه منظوم اشعار ضد استعماری اقبال را کار خیلی پرچالش پنداشت و تاکید به خواندن اقبال لاهوری این فلیسوف و متفکر جهان اسلام کرد.
در پایان برنامه، افسر رهبین؛ مترجم مجموعه شعر اقبال به زبان پارسی از برگزار کننده گان محفل سپاس گزاری کرد و در پاسخ به نکته نظر های مطرح شده گفت: ترجمه شعر به فارسی خیلی دشوار است، چرا خیلی دشوار است؟ برای اینکه در هنگام ترجمه الهامِ شاعر همراه با ما نیست، اما باید مترجم تقلا کند؛ تا امانت دار باشد.
مراسم با قطع نوارِ رونمایی کتاب توسط استاد عبدالقیوم قویم به نماینده گی از همه ی فرزانه گانِ حاضر در برنامه پایان بخشیده شد.

بخش فرهنگی موسسه تحصیلات عالی خورشید

موسسه تحصیلات عالی خورشید به آرمانی که در برابر خود نهاده است، باورمند بوده و در راه تحقق آن تلاش های گسترده و پیگیر انجام خواهد داد.

پیام‌تان را به‌دانش‌گاه بفرستید