اهداف دانشگاه

اهداف ایجاد موسسه‌ تحصیلات عالی خورشید:

  • سهم‌گیری ارزنده در تربیه کادر های علمی در رشته های مختلف با معیار های قبول شده ملی و بین المللی.
  • پروگرام های تحصیلی با در نظر داشت بازار کار و نیازهای عمومی کشور.
  • پرورش و انکشاف استعدادها و اتخاذ تدابیر به منظور جلوگیری از فرار مغزها از کشور.
  • فراهم آوری زمینه فراگیری علوم معاصر به گونه‌ی نظری و عملی.
  • تربیه‌ی نیروی انسانی نخبه به منظور ا روحیه‌ی ملی و حس وطن دوستی.
  • تشویق و پشتیبانی همه جانبه از فعالیت های خلاقانه‌ی علمی، پژوهشی و آموزشی.
  • انتقال دانش معاصر جهت تشریک مساعی فعال در پروسه های زیربنایی، فرهنگی و اقتصادی کشور.
  • تأمین و تقویه‌ی مناسبات علمی و اکادمیک با مؤسسات تحصیلات عالی داخلی و خارجی به منظور هرچه معاصر ساختن نصاب درسی و همسَویه ساختن تحصیلات عالی کشور با کشورهای پیشرفتۀ جهان.
  • روشنگری از طریق برگزاری نشستهای علمی، چاپ نشریه های علمی و تدریس مضامین اختیاری.
  • تشویق فرهنگ کتابخوانی و مطالعه، و به میان آوردن فضا برای گفتمان های بزرگ علمی و فرهنگی.