وظایف موسسه تحصیلات عالی خورشید

وظایف موسسه تحصیلات عالی خورشید

 • تدویر برنامه های آموزشی و علمی به سویه های عالی با در نظرداشت قانون تحصیلات عالی کشور و معیارهای اکادمیک.
 • دوری از هر گونه تشبث به خدعه و نیرنگ در جلب محصلان و سایر فعالیت های علمی.
 • رعایت همه قوانین جمهوری اسلامی افغانستان ، و حسابدهی شفاف از چگونگی پیشرفت فعالیت های اکادمیک در این موسسه.
 • فراهم ساختن محیط مناسب و معیاری اکادمیک برای آموزش، تدریس و پیشبرد سایر فعالیت های اکادمیک.
 • تلاش در تأمین روابط نیک با نهادهای اکادمیک داخلی و خارجی برای کسب تجارب بیشتر و پیاده ساختن روش های نوین علمی.
 • کاربرد قاعده‌های پذیرفته شده و علمی در چگونگی رابطه میان استاد و محصل.
 • تألیف و ترجمه‌ی کتب درسی، رهنمای تطبیقات، کتب مآخذ، تحریر مقالات علمی، درسگفتارها و اجرای تحقیقات علمی.
 • سهم گیری در روند به میان آوردن اصلاحات مثبت در نظام آموزشی و تحصیلی جمهوری اسلامی افغانستان.
 • جذب و تربیه‌ی کادرهای علمی؛ برگزاری کارگاه‌های آموزشی و علمی برای بلند بردن توانایی کارمندان.
 • ارزیابی خودی و بررسی کیفیت کاری موسسه‌ی تحصیلات عالی در هرسه ماه.
 • طرح، تصویب یا تعدیل پلان های درسی، نصاب تحصیلی ،اسناد تقنینی ، رهنمودی در پرتو قانون، و ارایه‌ی آن جهت منظوری به وزارت تحصیلات عالی.