ارزش‌های محوری دانشگاه

ارزش های محوری دانشگاه

  • اشاعه هر چه بیشتر ارزش ها و باورهای معنوی و اخلاقی در میان دانشجویان و کارکنان؛
  • حفظ و رعایت استانداردهای برتر آموزشی؛
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی موسسه در برابر نظام تحصیلات عالی کشور، مردم و دانشجویان؛
  • اشاعه فرهنگ خلاقیت و نوآوری در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی؛
  • فراهم آوردن فضایی پویا، شاداب و با نشاط علمی و فرهنگی؛
  • پایبندی به استانداردهای بالای اخلاقی؛
  • محوریت دانش و یادگیری در زندگی دانشجویان و دانشگاهیان؛
  • مسئولیت پذیری دانشجویان و کارکنان درقبال جامعه و محیط اطراف خود؛
  • ایجاد دانشگاهی برتر، کارآفرین و پیشرو در تجاری سازی تولیدات علمی و پژوهشی.